หวย

หวยเกิดขึ้นราวปี พ.ศ. 2375 รัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงขาดแคลน ข้าวยากหมากแพง คนไม่ยอมนำเงินมาใช้ เอาเงินไปฝังไว้ในดิน ต่อมาได้แก้ ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการตั้งหวย จึงโปรดเกล้าฯ ให้จีนหงตั้งโรงหวยขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้น


หวยในระยะแรกจะเล่นอยู่ในกลุ่มชาวจีน เรียกว่า "ฮวยหวย" แปลว่า ชุมนุมดอกไม้ เพราะเริ่มแรกเขียนตัวหวยเป็นรูปดอกไม้ ต่อมาจึง เปลี่ยนเป็นชื่อคนจีน โดยทำเป็นแผ่นป้ายเล็ก ๆ จำนวน 34 ป้าย แล้วเขียนชื่อของผู้มีชื่อเสียงในสมัยโบราณเอาไว้บนป้าย ให้แทงว่าจะออกเป็น ชื่อใคร ถ้าทายถูกเจ้ามือจ่าย 30 ต่อหนึ่ง ต่อมาเมื่อการพนันแพร่ระบาดสู่สังคมไทย จึงได้มีการออกหวยที่เป็นอักษรไทย (ซึ่งใช้ตัวอักษร 36 ตัว) จึงมีชื่อเรียกว่า "หวย ก ข" โดยโรงหวยเป็นของรัฐที่มีเอกชน เป็นผู้ได้รับสัมปทานดำเนินการ ทั้งนี้นายอากรหวย ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็น "ขุนบาล" หรือ "ขุนบาน" โดยรายได้จากอากรหวยมีเป็นจำนวนมาก และได้กลายเป็นรายได้ที่สำคัญของรัฐ


ความต้องการเล่นหวยมีมากกว่าที่รัฐจะจัดให้เล่นได้ จึงได้เกิดขุนบานเถื่อนขึ้นทั่วประเทศ ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดำริ ที่จะ ยกเลิกการเล่นพนัน แต่เนื่องจากอากรหวยเป็นรายได้ที่สำคัญ จึงได้ทรงยกเลิกอากรบ่อนเบี้ยก่อน และค่อยมีการยกเลิกอากรหวยในสมัยรัชกาล ที่ 6 ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ได้มีการออกล็อตเตอรีขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อหารายได้บำรุงการกุศล และได้มีการออกล็อตเตอรีในวาระพิเศษอีก หลายครั้ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบำรุงสาธารณกุศล จนกระทั่งรัฐบาลภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ใน พ.ศ. 2475 ได้ให้มีการออก ล็อตเตอรี่เป็นประจำ และในปี พ.ศ. 2482 ได้มีการจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้มีการออกล็อตเตอรี่เป็นประจำ การเล่นหวยจึงได้ เปลี่ยนมาใช้เลขท้าย ของล็อตเตอรี่ เป็นการออกหวยแทนหวย ก ข แบบเดิม


หวย เลขเด่น เลขดับ


หวย ประวัติโดยละเอียด

"หวย" ถือเป็นวิธีการเสี่ยงโชคอย่างหนึ่งที่คนในสังคมไทยให้ความสนใจและนิยมบริโภคเกือบทุกระดับชั้น โดยเฉพาะชั้นรากหญ้า จึงไม่อาจ ปฏิเสธได้ว่าหวยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานหลายยุคหลายสมัย ดังนั้น หวย จึงมีวิวัฒนาการในรูปแบบต่าง ๆ เรื่อยมา จนกลายมาเป็น "ลอต เตอรี่" ในปัจจุบัน


แต่ก่อนที่หวยจะพัฒนามาเป็นลอตเตอรี่ หรือ สลากกินแบ่งรัฐบาลที่เรารู้จักกันในวันนี้ ย้อนกลับไปศึกษาประวัติการเล่นหวยในประเทศไทย มีเรื่องราว น่าสนใจกล่าวไว้ว่า คนไทยเริ่มรู้จักการเล่นหวยมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งคำว่า "หวย หรือ หวย ก.ข. หรือหวยเบอร์" ได้เกิดขึ้นโดยชาวจีนที่อาศัยอยู่ ในประเทศไทยเป็นผู้ขอสัมปทานด้วยการประมูลตั้งเป็นโรงบ่อนหวย และ ผู้ได้รับ สัมปทานเป็นนายอากรหวยจะได้รับบรรดาศักดิ์เป็นขุนบาลเบิกบุรีรัตน์หรือคนทั่วไปเรียก "ขุนบาล" ผู้อำนวยการออกหวยทุกเช้าค่ำ จนเป็นที่ ชื่นชอบของประชาชนจึงนิยมเล่นกันมากในสมัยนั้น


ต่อมาการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในประเทศไทยเริ่มมีขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีฝรั่งชาวอังกฤษ ชื่อ "ครูอาล บาสเตอร์" เป็นผู้นำลักษณะการออกรางวัลสลากแบบยุโรปมา เผยแพร่เป็นคนแรก เรียกว่า "ลอตเตอรี่" พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้กรมทหารมหาดเล็กออกลอตเตอรี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2417 เนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือพ่อค้าต่างชาติที่นำสินค้ามาร่วม แสดงในการจัดพิพิธภัณฑ์ที่ตึกคองคาเดีย ในพระบรมมหาราชวัง


ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลิกบ่อนหวย ก.ข. สำเร็จประกาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2459 แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้คนแอบเล่นหวยเบอร์กันจนถึงปัจจุบัน โดยอาศัยเลขท้ายรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นตัวจ่ายรางวัล ในการเล่นผิดกฎหมายนี้ หลังจากประกาศเลิกหวย ก.ข. แล้วใน ปี พ.ศ. 2460 ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 สหราชอาณาจักร อังกฤษซึ่งเป็นประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรประสงค์จะกู้เงินจากประเทศไทยเพื่อใช้ในการสงคราม แต่ไม่อาจกู้โดยตรงจากรัฐบาลไทยได้ เพราะเป็น การกระทบกระเทือนงบประมาณ สภารักชาติแห่งประเทศอังกฤษ จึงดำเนินนโยบายกู้เงินจากประชาชนด้วยการออกลอตเตอรี่ โดยได้รับ พระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี พ.ศ.2476 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 7 รัฐบาล มีนโยบายที่ จะลด เงินรัชชูป การ (เงินที่เรียกเก็บจากชายไทยที่มิต้องรับราชการ ทหาร) ทำให้รัฐขาดรายได้ จึงได้ดำริให้ มีการออกลอตเตอรี่รัฐบาลขึ้นโดยเรียกว่า "ลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม" โดยพิมพ์ออกจำหน่ายจำนวน 1 ล้านฉบับ ฉบับละ 1 บาท ปีละ 4 งวด และ ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 คณะ รัฐมนตรีได้ อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยออก "สลากกินแบ่งบำรุงเทศบาล" โดยกำหนดว่า หากเดือนใดเป็นเดือนที่ออก สลากกินแบ่งรัฐบาล เดือนนั้นให้งด จำหน่ายสลากกินแบ่งของเทศบาล โดยเริ่มจำหน่ายงวดแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2478 แล้วออกสลากเดือนเมษายน พ.ศ. 2479 โดย พิมพ์จำนวน 500,000 ฉบับ ฉบับละ 1 บาท และได้มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากบำรุงเทศบาลเรื่อยมา


จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2482 ถือเป็นยุคที่สลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โอนกิจการสลากกินแบ่ง รัฐบาลและสลากบำรุงเทศบาลมาสังกัดกระทรวงการคลังและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น โดยมีพระ ยาพรหม ทัตศรีพิลาส เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2482 จึงถือเป็นวันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจนถึงปัจจุบัน และ การออก สลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้พัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2517 ได้มีการออกพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น กำหนดให้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นนิติบุคคล และเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง


วันชัย สุระกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แสดงมุมมองว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ในปัจจุบันกับหวยหรือหวย ก.ข. ในอดีตมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คือสลากกินแบ่งฯ จะเป็นการเสี่ยงโชคโดยใช้ตัวเลขแต่หวยจะใช้ตัวอักษรและที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ก็คือ วัตถุประสงค์ของสลากกินแบ่งฯ นำเงินที่ได้ ไปช่วยเหลือสังคม นอกเหนือจากรายได้ที่แน่นอนที่ต้องส่งเข้ารัฐไม่ต่ำกว่า 28 เปอร์เซ็นต์ตาม ข้อกำหนดเพื่อเป็นงบประมาณแผ่นดินใช้ในการบริหารประเทศแล้ว ยังมีการแบ่งเงินช่วยเหลือสังคม ในด้านการสาธารณสุขการพยาบาล การ กีฬา และ อื่น ๆ อีกมากมายรวมทั้งเพื่อเป็นการ คืนกำไรให้กับประชาชนที่ไม่ ถูกสลากอีกด้วยใน โครงการ "CSR หรือ Corporate Social Responsibility การดำเนินโครงการรับผิดชอบต่อสังคม" ส่วนหวยเป็นการเสี่ยงโชคที่ผิด กฎหมาย ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงมีเพียงคน เดียวคือ เจ้ามือหวย


อย่างไรก็ตามสลากกินแบ่งฯ ในปัจจุบันมีข้อดีคือ ผู้ซื้อทราบแน่นอนว่าหากถูกรางวัลจะได้รับเงินจำนวนเท่าไหร่ เพราะด้านหลังสลากระบุไว้ อีกทั้ง สลากมีอายุนานถึง 2 ปีนับจากวันออกสลาก หากซื้อไปแล้วตรวจไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูได้เรามีข้อมูลเก็บไว้ และ สามารถพิมพ์ จำนวนเท่าใดก็ได้เท่านั้นเพราะมียี่ปั๊วรับซื้อ แต่ข้อเสียก็คือเป็นการพิมพ์สลากไว้ล่วงหน้ามีเลขจำกัด เช่น ชุดละ 1 ล้าน 46 ชุดก็เป็นเงิน 46 ล้านบาท เป็นการกำหนดไว้ล่วงหน้าหลายวันเพื่อให้ผู้ขายนำไปขาย ซึ่งใน 1 ชุด มีเลขท้ายเลขเดียวทำให้เป็นข้อจำกัดที่ว่าบางคนอยากได้ เลขนี้แต่คนอื่นซื้อไปแล้วทำให้มีการโก่งราคาและเกิดปัญหาขายเกินราคาขึ้น


นอกจากนี้สลากกินแบ่งฯ ในประเทศไทยขณะนี้ถือว่าโบราณเพราะยังใช้รูปแบบเดิม ๆ อยู่ รวมทั้งใช้เวลาการออกรางวัลสลากนานถึง 15 วัน ซึ่งยังมีประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชีย อีกไม่กี่ประเทศที่ยังคงใช้วิธีลักษณะนี้ แต่ประเทศในแถบยุโรปใช้แบบดิจิทัลซ่อนตัวเลข อยู่ข้าง ใน และ ให้ผู้ซื้อขูดเลขออกมาลุ้นกัน โดยออกรางวัลอาทิตย์ละครั้ง แต่ถ้ามองในแง่ดีแบบเก่าของประเทศเราก็ไม่เป็นการมอมเมาประชาชน จนเกินไปเพราะออกไม่บ่อยและจำนวนมีจำกัด จึงอยากจะเตือนประชาชนให้ ซื้อสลากตามอัตภาพไม่ซื้อมากเพื่อหวังเงินรางวัล และ อย่าลุ่มหลง จนเกินไป


ในอนาคตข้างหน้าเราหวังจะได้เห็นวิวัฒนาการของสลากในรูปแบบใหม่ขึ้น โดยการลดขนาดลงประมาณครึ่งหนึ่งเพราะสลากแบบปัจจุบัน นี้ก็ยังถือว่าใหญ่ เกินไป ทำให้เปลืองกระดาษและวางแผงลำบาก ในสมัยก่อนที่ต้องมีขนาดใหญ่เพื่อโชว์รูปภาพแต่ตอนนี้เราจะโชว์ตัวเลข เพื่อ ประหยัดกระดาษลง ทำให้ผู้ซื้อพกพาสะดวกโดยไม่เน้นรูปภาพแล้ว เพราะปัจจุบันเราขายสลากได้รายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจึงไม่ต้องส่งเสริม การขายในตัวสินค้าและจะพยายามส่งกำไรกลับคืนไปสู่สังคมทุกช่องทาง จึงมั่นใจได้ว่ากำไรไม่ได้หายไปไหนรัฐบาลจะนำกลับไปสู่ผู้เล่นให้ได้ ประโยชน์สูงสุด


ถึงแม้สลากกินแบ่งฯหรือลอตเตอรี่จะถูกกฎหมาย หรือ แม้กระทั่งหวยบนดิน ใต้ดิน หวยออนไลน์ ที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นี้ผิด หรือ ถูกกฎหมายอย่างไร แต่ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคหรือการพนันทั้งสิ้น หากเราสามารถควบคุมได้และเล่นสนุกพอดีก็จะไม่เดือดร้อน แต่หาก ปล่อยให้มันครอบงำเหมือนผีพนันเข้าสิง ถ้าไม่รวยก็หมดเนื้อหมดตัวกันแน่คราวนี้...


บทความโดย กรวิกา คงเดชศักดาขอขอบคุณข่าวจาก เดลินิวส์


การซื้อ หรือ แทงหวยไทย (หวยใต้ดิน)

รูปแบบมีดังนี้1). 3 ตัว ตรง (บน) คือ อ้างอิงเลข 3 ตัวท้ายของผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 ตรงกับตัวที่เราแทง ถือว่าถูก เงินรางวัล 500/1 บาท2). 3 ตัว โต๊ด (บน) คือ อ้างอิงเลข 3 ตัวท้ายของผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 แต่อยู่สลับตำแหน่งกับตัวที่เราแทง ถือว่าถูก เงินรางวัล 100/1 บาท


3). 3 ตัว ตรง (ล่าง) คือ อ้างอิงเลข 3 ตัวท้ายของผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลเลขท้าย 3 ตัว (มี 4 รางวัล) ตรงกับตัวที่เราแทง ถือว่าถูก เงินรางวัล 90/1 บาท หรือ 100/1 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ บางที่ก็ไม่มีรูปแบบนี้ให้เสี่ยงทาย


4). 2 ตัว ตรง (บน) คือ อ้างอิงเลข 2 ตัวท้ายของผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 ตรงกับตัวที่เราแทง ถือว่าถูก เงินรางวัล 60/1 บาท หรือ 65/1 บาท หรือ 70/1 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่


5). 2 ตัว ตรง (ล่าง) คือ อ้างอิงเลข 2 ตัวท้ายของผลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว (มี 1 รางวัล) ตรงกับตัวที่เราแทง ถือว่าถูก เงินรางวัล 60/1 บาท หรือ 65/1 บาท หรือ 70/1 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่


6). เลขวิ่ง คือ การแทงเลขตัวเดียวโดดๆ จะแทงบน หรือ ล่างก็ได้ ระบุด้วย เงินรางวัล 3/1 บาท


สิ่งที่กล่าวมาเป็นเพียงข้อมูลให้ผู้อ่านได้ทราบ ไม่ใช่แนะนำให้เล่น หรือส่งเสริมให้เล่นแต่อย่างใด


โปรดใช้วิจารณญาณ

ปล. บางคนก็บอกว่า หวย ย่อมาจาก


ห = หายนะ


ว = วอดวาย


ย = ย่ำแย่, ย่อยยับ


ก็ว่ากันไป คนไม่เล่นก็ว่าไปอย่าง คนเล่นก็ว่าไปอย่าง


แนะนำเว็บพนันออนไลน์
เว็บ 12bet.com
เว็บ fun88.com
เว็บ m88.com
เว็บ rb88.com

ทางเข้าเว็บพนันออนไลน์
เว็บ 12bet.com
เว็บ fun88.com
เว็บ m88.com
เว็บ rb88.com

บทความ - ฟุตบอล
ฟุตบอล, ซ็อคเกอร์
แทงบอล, พนันบอล
swift code คืออะไร
มือใหม่หัดแทงบอล
ราคา ต่อ/รอง บอล
ก่อนคิดจะแทงบอล
โรคติดการพนัน
มือใหม่หัดแทงบอล
ราคา ต่อ/รอง บอล
ราคาบอล
ข้อแตกต่าง เอเย่นต์กับเว็บตรง
บอลสเต็ป
บอลเต็ง
แทงบอลออนไลน์
เว็บพนันบอล
แทงบอลบนเว็บพนันบอล..ให้ได้เงิน
การเลือกเว็บพนัน
พนันบอลออนไลน์
วิธีเลือกเว็บแทงบอลออนไลน์
นางฟ้าการพนันออนไลน์
นางฟ้าการพนันออนไลน์

บทความ - หวย
หวยไทย
หวยมาเลย์

บทความ - คาสิโน
คาสิโน
คาสิโนออนไลน์

โปรแกรมวิเคราะห์บอล
+ โปรแกรม TipEx Analizer
+ โปรแกรม Xscore 3x
+ โปรแกรม Big Bet Tips
+ โปรแกรม Vitual Sport Analize
+ โปรแกรม Live2Rich
+ โปรแกรม Norsk Analize
+ โปรแกรม Soccer Analize x3
+ โปรแกรม 12bet Monitoring
+ โปรแกรม Odd Even Analize
+ โปรแกรมมีทุกตัว รอชมว่าตัวไหนจะแจกก่อน
สิ่งที่ควรรู้
+ กฏหมายการพนัน

+ swift code คืออะไร
+ ก่อนคิดจะแทงบอล
+ โรคติดการพนัน
+ SCB I Banking
+ KTB I Banking
+ BAY I Banking
+ วิธีสมัคร K-Web Shopping Card
+ K-Cyber ใช้ฉลุยง่ายนิดเดียว
+ วิธีสมัครและการยืนยัน Paysbuy
+ วิธีฝากเงิน Paysbuy

แหล่งสร้างรายได้
+ สร้างรายได้ Online
+ สร้างรายได้ง่ายๆ กับ Fun88
+ สร้างรายได้ง่ายๆ กับ mansion88
+ ไบนารี่เทรด / เทรดออปชั่น
+ Olym Trade
+ บทวิจารณ์โบรกเกอร์ไบนารี่ออฟชั่น

เว็บพันธมิตร
เว็บ ball2bet.com
เว็บ ball191.com
เว็บ ballzap.com
เว็บ balljaja.com
เว็บ 12bet.om
เว็บ Fun88.com
เว็บ M88, Mansion88.com
เว็บ RB88.com

แผนที่เว็บ
+ แผนที่เว็บ 1
+ แผนที่เว็บ 2
+ แผนที่เว็บ 3

นโยบาย
+ การเป็นพันธมิตร

2ded.com || ฟุตบอลวันนี้ || ผลบอลเมื่อวาน || ตารางคะแนน || อัตราต่อรอง || ทีเด็ดบอลวันนี้ |> ทีเด็ดบอล VIP <| ทีเด็ดบอลล่วงหน้า || ทีเด็ดบอล Live || ติดต่อเรา || บอลเด็ด บอลเด็อ
แทงบอลออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

หวยออนไลน์

มวยออนไลน์

ดูบอลออนไลน์
แจกโปรแกรม


วิธีการเดิมพันผ่านเว็บ
วิธีการเดิมพัน (How to bet?)


รายชื่อเว็บแทงบอล
12bet
fun88
mansion88, m88
188bet
SBOBet
IBCBet


วิธีสมัครแทงบอลผ่านเว็บ
วิธีสมัคร 12bet
วิธีสมัคร fun88
วิธีสมัคร mansion88, m88
วิธีสมัคร RB88


วิธีการฝากเงินเพื่อแทงบอล
วิธีฝากเงินกับ 12bet
วิธีฝากเงินกับ fun88
วิธีฝากเงินกับ mansion88, m88
วิธีฝากเงินกับ RB88


วิธีการถอนเงินจากเว็บแทงบอล
วิธีถอนเงินจาก 12bet
วิธีถอนเงินจาก fun88
วิธีถอนเงินจาก mansion88, m88
วิธีถอนเงินจาก RB88


โปรโมชั่นจากเว็บแทงบอล
โปรโมชั่นจาก 12bet
โปรโมชั่นจาก fun88
โปรโมชั่นจาก mansion88, m88
โปรโมชั่นจาก RB88


บอลเด็ด ทีเด็ดบอล วิเคราะห์บอล โปรแกรมบอล โปรแกรมวิเคราะห์ หวย โปรแกรมหวย'

บอลเด็ด ทีเด็ดบอล วิเคราะห์บอล โปรแกรมบอล โปรแกรมวิเคราะห์ หวย โปรแกรมหวย

12bet
fun88 แทงบอล
  ปิดเองอัตโนมัติใน 10 วินาที
m88
Share on Google+
Tweet